Umowa dzierżawy

Co powinno się znaleźć w umowie dzierżawy?

 

Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

 

Strony umowy 

 • Jak w każdej umowie należy bardzo precyzyjnie określić strony umowy.
 • Jeśli umowę podpisują osoby fizyczne, wystarczy podać ich imiona, nazwiska, daty urodzenia, imiona rodziców, adres do korespondencji, numery dokumentów tożsamości, ewentualnie numery PESEL.  
 •  Jeżeli osoby fizyczne prowadzą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wtedy trzeba podać nazwę tej działalności, jak również numer NIP. Warto również aby osoby takie przedstawiły odpis zaświadczenia z Ewidencji Działalności Gospodarczej.
 • W przypadku spółek konieczne jest wskazanie adresu siedziby, numeru wpisu do KRS i osoby uprawnionej do reprezentacji. Warto również przy podpisywaniu umowy przedstawić odpis z KRS.

 

 

Opis przedmiotu

 • Umowa powinna również zawierać dokładny opis przedmiotu dzierżawy.
 • Gdy dzierżawiony jest grunt należy określić jego położenie (miejscowość, ulicę), powierzchnię i numer ewidencyjny działki oraz numer księgi wieczystej, prowadzonej dla tego gruntu. W takim wypadku do umowy można dołączyć odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości.
 • Jeśli przedmiotem umowy jest urządzenie (np. samochód) - należy wskazać jego nazwę, rok produkcji, numer fabryczny.


Przeznaczenie przedmiotu

 • W umowie należy precyzyjnie określić przeznaczenie przedmiotu dzierżawy (np. prowadzenie upraw rolnych, prowadzenie parkingu). Jeśli na danym gruncie ma być prowadzona działalność gospodarcza, należy wskazać jej rodzaj (np. w sytuacji, gdy grunt został wydzierżawiony pod prowadzenie parkingu, dzierżawca nie może bez zgody wydzierżawiającego prowadzić tam baru).


Stan techniczny

 • Dzierżawca w umowie powinien oświadczyć, że znany jest mu stan techniczny przedmiotu dzierżawy. Strony również mogą sporządzić protokół z przekazania przedmiotu umowy, w którym jednocześnie określą jej stan techniczny. Protokół taki będzie stanowił załącznik do umowy.


Czas trwania umowy

 • Obowiązkowo należy wskazać datę i miejsce sporządzenia umowy.
 • Umowa dzierżawy jest umową terminową. Należy zatem wskazać czas trwania dzierżawy - może to być czas oznaczony (np. dwa lata), jak i nieoznaczony (dzierżawa skończy się wówczas, gdy upłynie jej okres wypowiedzenia).

 

Czynsz

 • Dzierżawa jest umową odpłatną. Dlatego koniecznie trzeba w umowie trzeba wskazać wysokości czynszu oraz terminu i sposobu jego zapłaty (np. zapłata do 15. następnego miesiąca na wskazany rachunek bankowy wydzierżawiającego).
 • Jeśli czynsz zostanie zastrzeżony w ułamkowej części pożytków, a nie w pieniądzach, trzeba wówczas zaznaczyć, o jakie pożytki chodzi i w jakiej ilości, np. 30 kg śliwek za każdy rok dzierżawy gdy dzierżawiony jest sad. Można również zastrzec, że w razie braku takich plonów, zapłacony zostanie czynsz w pieniądzu.


Koszty dodatkowe

 • W związku z dzierżawą istnieje konieczność ponoszenia innych kosztów np. ubezpieczenia, zużycia mediów, wywozu śmieci. Strony powinny zapisać w umowie sposób rozliczeń tych dodatkowych kosztów ( kto zapłaci za nie i jak strony się rozliczą).


Zobowiązania dzierżawcy

 • W umowie warto wymienić również zobowiązania dzierżawcy do używania przedmiotu tylko zgodnie z przeznaczeniem, do niepoddzierżawiania go czy do zwrócenia go w stanie niepogorszonym.


Podpisy

 • Strony powinny własnoręcznie podpisać umowę.
Pliki do pobrania: